Biblioteka w Nieborowie

Menu

Na skróty

GBP

PATRON

 • -

Maria Konopnicka

W biografii Marii Konopnickiej ważne miejsce zajmuje wątek nieborowsko-arkadyjski, który przerodził się w dość długotrwały związek, liczący sobie lat bez mała dwadzieścia (1884-1903); świadczył o wzrastającym zaangażowaniu uczuciowym poetki, czego zwieńczeniem był zamiar osiedlenia się na stałe w Arkadii.

AFISZ KULTURY

NASZA MISJA

Funkcjonujemy w myśl zasady: "Życzliwe traktowanie i profesjonalne doradztwo wśród dzisiejszej, szarej codzienności pomoże odnaleźć piękno dnia w odpowiedniej literaturze, by człowiek mógł zaznać odrobinę wrażliwości, spokoju i szczęścia. Kreatywnie i miło spędzić wolny czas, integrując się ze środowiskiem lokalnym poprzez aktywne spotkania".  Dbamy o tradycję, kulturę i historię regionu. Krzewimy dostęp do kultury wyższej. Nie zapominając o stałym rozwoju pracowników
w dążeniu do doskonalenia zawodowego.

OBCHODY

Sejm ogłosił rok 2021 rokiem:

*kard. Stefana Wyszyńskiego,
*Stanisława Lema,
*Cypriana Kamila Norwida,
*Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
*Tadeusza Różewicza.

2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

 

KALENDARIUM

Biblioteka to nie tylko martwy zbiór książek, z których w sposób mechaniczny korzystają czytelnicy, biblioteka to żywa instytucja, która może w sposób bardzo efektywny wpływać na rozwój osobowości ludzi. W walce o dusze ludzi, biblioteka ma naprawdę swoje wielkie zadanie do spełnienia.

 • -

PAJĘCZYNA

ZAPRASZAMY DO SIECI NASZYCH BIBLIOTEK

[obiekt mapy] Lokalizacja Biblioteki w Nieborowie na mapie

KATALOGI

Katalog Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie - http://www.nieborow-bpg.sowwwa.pl

Katalog  Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu - https://www.lowicz-pbp.sowwwa.pl

Katalog Rozproszony Bibliotek Powiatu Łowickiego - https://w.bibliotece.pl/w/łowickim

Katalog  Wojewódzkiej Biblioteki  Publicznej w Łodzi - https://www.wbp.lodz.pl/katalogi-online.html

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkie - http://bc.wbp.lodz.pl/

Katalog Biblioteki Narodowej - https://www.bn.org.pl/katalogi

POLONA - https://polona.pl/

Publiczna Biblioteka Internetowa - http://www.pbi.edu.pl/

LEGIMI - https://www.legimi.pl/mazowieckie/

 

 • -

SUBSYDIUM

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie zrealizowała operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013

PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki.

Mała książka - wielki człowiek po raz kolejny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nieborowie i filiach

"Para-buch! Książka w ruch!"

Gminna Biblioteka w Nieborowie i filie w Arkadii i Bełchowie biorą udział w nowatorskim przedsięwzięciu łączącym w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ

„Lokomotywą po wiedzę – Eco Fashion – projekcie ekologiczno-artystycznym dla dzieci z województwa łódzkiego”

BRATNIA DŁOŃ

WYPIS z REGULAMINU

Wypożyczenie materiałów bibliotecznych następuje po zdalnej rezerwacji i dokonaniu zamówienia wybranych pozycji lub wyszukanych bezpośrednio w bibliotece .
zaproponuj książkę

KWERENDA

*
*
*

Z GÓRNEJ PÓŁKI

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Z DOLNEJ PÓŁKI

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

JUŻ NA PÓŁCE

 • -
 • -

RODO

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie, ul. Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów

 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
 a) realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie
 b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
c) realizacji działań promocyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Nieborowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a)         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)         do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)         do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
    - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
    - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
    - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
    - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d)        do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e)         do przenoszenia danych,
f)         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

 

Stopka

Strona w konstrukcji

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer