Biblioteka w Nieborowie

Menu

Na skróty

GBP

PATRON

 • -

Maria Konopnicka

W biografii Marii Konopnickiej ważne miejsce zajmuje wątek nieborowsko-arkadyjski, który przerodził się w dość długotrwały związek, liczący sobie lat bez mała dwadzieścia (1884-1903); świadczył o wzrastającym zaangażowaniu uczuciowym poetki, czego zwieńczeniem był zamiar osiedlenia się na stałe w Arkadii.

AFISZ KULTURY

NASZA MISJA

Funkcjonujemy w myśl zasady: "Życzliwe traktowanie i profesjonalne doradztwo wśród dzisiejszej, szarej codzienności pomoże odnaleźć piękno dnia w odpowiedniej literaturze, by człowiek mógł zaznać odrobinę wrażliwości, spokoju i szczęścia. Kreatywnie i miło spędzić wolny czas, integrując się ze środowiskiem lokalnym poprzez aktywne spotkania".  Dbamy o tradycję, kulturę i historię regionu. Krzewimy dostęp do kultury wyższej. Nie zapominając o stałym rozwoju pracowników
w dążeniu do doskonalenia zawodowego.

OBCHODY

Sejm ogłosił rok 2023 rokiem:

Wojciecha Korfantego
Pawła Edmunda Strzeleckiego
Aleksandra Fredry
Aleksandry Piłsudskie
Maurycego Mochnackiego
Jadwigi Zamoyskiej
Jerzego Nowosielskiego

KALENDARIUM

Biblioteka to nie tylko martwy zbiór książek, z których w sposób mechaniczny korzystają czytelnicy, biblioteka to żywa instytucja, która może w sposób bardzo efektywny wpływać na rozwój osobowości ludzi. W walce o dusze ludzi, biblioteka ma naprawdę swoje wielkie zadanie do spełnienia.

 • -

PAJĘCZYNA

ZAPRASZAMY DO SIECI NASZYCH BIBLIOTEK

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie Biblioteki w Nieborowie

SUBSYDIUM

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie współrealizowała operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OCALMY ŚWIAT ekoprogram z charakterem

Gminna Biblioteka w Nieborowie i filie w Arkadii i Bełchowie biorą udział w nowatorskim przedsięwzięciu łączącym w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ - Eco Fashio

„Lokomotywą po wiedzę – Eco Fashion – projekcie ekologiczno-artystycznym dla dzieci z województwa łódzkiego”

„Symbole narodowe a walka o niepodległość”

 • symbole narodowe plakat_AM

BRATNIA DŁOŃ

WYPIS z REGULAMINU

Wypożyczenie materiałów bibliotecznych następuje po zdalnej rezerwacji i dokonaniu zamówienia wybranych pozycji lub wyszukanych bezpośrednio w bibliotece .
zaproponuj książkę

KWERENDA

*
*
*

Z GÓRNEJ PÓŁKI

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Z DOLNEJ PÓŁKI

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

JUŻ NA PÓŁCE

 • -
 • -

RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie, ul. Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów.
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
  1. realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie,
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. realizacji działań promocyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Nieborowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
  3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
  5. do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
 9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer